Organisatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van het Belgisch Arabische Paardenstamboek (B.A.P.S.) vzw (18/06/2015)

Hoofdstuk I: Doelstellingen van de vereniging

Art. 1

Het Belgisch Arabische paardenstamboek vzw houdt het stamboek bij van vijf rassen: – Stamboek A voor Arabische Volbloedpaarden – Stamboek B voor Anglo-Arabische Volbloedpaarden – Stamboek C voor Arabische halfbloedpaarden – Stamboek D voor Anglo-Arabische sportpaarden – Stamboek PA voor Belgian Pinto Arabian Horses De stamboekinschrijvingsvoorwaarden, eigendomsoverdracht, import en export en alle andere foktechnische regels zijn opgenomen in het FOKTECHNISCH REGLEMENT van BAPS vzw (website www.arabianhorse.be)

Art. 2

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, kunnen de bijzondere opdrachten van BAPS vzw zijn: § 1 het uitvoeren van zoötechnische controles en het verzamelen en verspreiden van de bekomen gegevens. § 2 het verlenen van medewerking bij de organisatie van officiële keuringen. § 3 het uitgeven van een ledenmagazine § 4 het publiceren van een website op internet § 5 de vorming en voorlichting van de leden § 6 het treffen van elke schikking die van aard is om de fokkerij van Arabische paarden te bevorderen of om afzetmogelijkheden te scheppen voor de in BAPS vzw ingeschreven paarden § 7 de vertegenwoordiging van de leden in nationale of internationale organisaties; § 8 het verlenen van toelagen aan verenigingen of organisaties voor het gebruik of de promotie van Arabische paarden, indien de financiën dit toelaten.

Art. 3

Binnen de perken van zijn bevoegdheden en zijn financiële mogelijkheden zal BAPS vzw elke, hem door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afd. Duurzame Landbouwontwikkeling, World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO) en Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP) toevertrouwde opdracht, aanvaarden. Hoofdstuk II: Algemene Vergadering

Art. 4 Effectieve leden

§ 1 De effectieve leden dienen hun lidkaart te tonen om geldig te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering § 2 Indien het lidgeld betaald wordt voor de stoeterij, de onderneming of het gezin is enkel de verantwoordelijke stemgerechtigd. § 3 Een natuurlijk persoon kan slechts beschikken over één stem – of op eigen naam, of op naam van zijn gezin, of op naamvan zijn stoeterij/onderneming, of op naam van een combinatie van eigenaars/partnership – en eventueel één stem op vertoon van een schriftelijke volmacht en de lidkaart van een ander effectief lid.

Art. 5 Aangesloten leden

De aangesloten leden mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering maar mogen niet tussenkomen in debatten en uiteraard niet deelnemen aan de stemming. Zij dienen eveneens hun lidkaart mee te brengen.

Art. 6 Wijze van stemming

§ 1 Indien bij stemming de Algemene Vergadering moet kiezen tussen meer dan 2 kandidaten voor eenzelfde mandaat, en geen van de kandidaten verkrijgt meer dan 50% van de geldige stemmen, zal een tweede stemming plaats vinden tussen de 2 kandidaten die de meeste stemmen kregen. § 2 De procedure zoals bepaald in § 1 zal eveneens toegepast worden voor elke stemming van de Algemene Vergadering in zake een beslissing waarvoor zij moet kiezen tussen meer dan 2 opties.

Art. 7 Rekeningtoezichters

De Algemene Vergadering kan elk jaar onder haar effectieve leden en buiten de leden van de Raad van Bestuur 2 rekeningtoezichters benoemen belast met het nazicht van de rekeningen van het lopende dienstjaar. De rekeningtoezichters dienen verslag uit te brengen op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Hoofdstuk III: Raad van Bestuur

Art. 8 Kandidatuur bestuurder

De kandidatuur voor de betrekking van bestuurder moet geschieden door middel van een aangetekende zending gericht aan de voorzitter en verstuurd uiterlijk 7 werkdagen vóór de Algemene Vergadering. De functie van bestuurder geeft geen recht op vergoeding. De bestuurder die de hoedanigheid van effectief lid niet meer bezit is automatisch ontslagnemend.

Art. 9 Uitnodigingen

Raad van Bestuur § 1 Behoudens uitzonderlijke gevallen wordt de Raad van Bestuur door middel van een eenvoudig schrijven, fax of e-mail van de secretaris samengeroepen. Dit dient te geschieden ten minste 5 werkdagen voor de datum van de vergadering. § 2 De Raad kan slechts geldig vergaderen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig is.

Art. 10 Bevoegdheden

§ 1 In principe handelen enkel de voorzitter en de bijzonder gemandateerde leden in naam van de Raad. Enkel de voorzitter heeft gezag ten aanzien van de secretaris en de penningmeester. § 2 Het is voor bestuurders van het BAPS vzw verboden winst te halen uit een opdracht die hen wordt toevertrouwd door de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur van het BAPS vzw. Hoofdstuk IV: Secretariaat – FINANCIEN

Art. 11

De Raad van Bestuur benoemt een secretaris en een penningmeester waarvoor hij de eventuele vergoeding vaststelt.

Art. 12 De secretaris

§ 1 De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van de
Raad van Bestuur, de commissies en de Algemene Vergadering.
§ 2 De secretaris heeft enkel stemrecht in de Raad van Bestuur
indien hij tot bestuurder verkozen is.
§ 3 Hij zal zich moeten onderwerpen aan het werkreglement
opgesteld door de Raad van Bestuur.
§ 4 Hij stelt de verslagen van de vergaderingen van de Raad
van Bestuur en van de Algemene Vergadering op, die hij samen
met de voorzitter ondertekent.
§ 5 Hij bezorgt een kopie van deze verslagen aan de bestuurders
en aan de Vlaamse overheid, Departement Landbouw
en Visserij, bevoegd voor BAPS vzw.
§ 6 Hij houdt het register van de effectieve leden bij op de
maatschappelijke zetel en stuurt de lijst aan de bestuurders
jaarlijks vóór 15 februari.
§ 7 Hij volgt de vergaderingen van WAHO, ECAHO en de
BCP.
§ 8 Het stamboeksecretariaat beschikt over een bankrekening
voor de betaling van administratiekosten waarvan de
afrekening wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Art. 13 De penningmeester

§ 1 De penningmeester is gelast met de boekhouding en is
verantwoordelijk voor de financiën.
§ 2 Hij maakt de jaarlijkse verklaring van bezit op overeenkomstig
art. 151 van het wetboek van erfenisrechten.
§ 3 Hij moet zich onderwerpen aan het werkreglement opgesteld
door de Raad van Bestuur.
§ 4 De betalingsdocumenten moeten door de penningmeester
ondertekend worden.
§ 5 Alle betalingen die niet voorzien zijn in de begroting,
dienen door de Raad van Bestuur te worden goedgekeurd.

Hoofdstuk V: Inzagerecht

Art. 14

Om het inzagerecht zoals bepaald in art. 14 van de statuten
uit te oefenen kan ieder effectief lid een individueel schriftelijk
verzoek aan de Raad van Bestuur richten.
§ 1 De datum en het uur van de raadpleging van de documenten
en stukken wordt overeengekomen met de Raad van
Bestuur.
§ 2 De documenten kunnen niet verplaatst of gekopieerd
worden.
§ 3 Het lid dat zijn inzagerecht uitoefent heeft steeds een
discretieplicht betreffende de geraadpleegde documenten.
Ingeval van onregelmatigheden zal hij de Raad van Bestuur
en/of de Algemene Vergadering onmiddellijk inlichten indien
nodig.

Hoofdstuk VI: Misbruiken en bedrog

Art. 15

BAPS vzw heeft het recht de misbruiken en daden die van
die aard zijn dat zij de belangen van de vereniging schaden, op
te sporen en te bestraffen.

Art .16 Schorsing en uitsluiting

§ 1 Overeenkomstig artikel 10 van de statuten mogen de leden
die zich niet schikken naar de administratieve en technische
reglementen op grond van een ernstig vergrijp vermeld
in het voornoemd artikel van de statuten worden geschorst of eventueel uitgesloten.
§ 2 Alvorens maatregelen te treffen in verband met schorsing
of uitsluiting moet de Raad van Bestuur het betrokken lid
uitnodigen om zijn verdediging voor te stellen.
§ 3 De schorsing van een lid beoogt het onttrekken van één
of meerdere diensten van BAPS vzw aan het lid.
§ 4 De opschorting die de schorsing of uitsluiting vooraf gaat
dient door de Raad van Bestuur bij twee derde meerderheid
van stemmen uitgesproken te worden.
§ 5 Tijdens een Bijzondere bijeenkomst te houden binnen
de 30 kalenderdagen moet de Algemene Vergadering zich
uitspreken bij de twee derden aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen.
§ 6 De schorsing mag niet langer dan 5 jaar bedragen.
§ 7 De personen uitgesloten en/of geschorst door een ander
Stamboek blijven dit voor dezelfde duur.
§ 8 Indien een persoon omwille van frauduleuze praktijken
gesanctioneerd wordt door WAHO, ECAHO, BAPS vzw of
een ander Stamboek, kan de eerstvolgende Algemene Vergadering
beslissen dat deze persoon definitief of tijdelijk het
mandaat als bestuurder niet meer mag uitoefenen of zich
voor deze functies niet meer kandidaat kan stellen.

Hoofdstuk VII: Commissies

Art. 17

Met het oog op de studie van bijzondere problemen of voor
de uitvoering van bepaalde werken mag de Raad van Bestuur
commissies en werkgroepen oprichten.
§ 1 Een kopie van het verslag van deze commissies of werkgroepen
moet aan de Raad van Bestuur en aan elk lid van de
betrokken commissie of werkgroep bezorgd worden
§ 2 Om geldig te zijn moeten de besluiten door de Raad van
Bestuur goedgekeurd worden.
§ 3 Een bestuurder neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen
van alle commissies en werkgroepen.

Hoofdstuk VIII: Lidmaatschap

Art. 18 Lidgeld

§ 1 De leden moeten jaarlijks, ten laatste op 31 januari, hun
lidgeld betalen. Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 60.
§ 2 Wanneer men lid wordt na 15 oktober, is men tevens
lid voor het volgend jaar, op voorwaarde dat men bij deze
gelegenheid geen veulen laat inschrijven.

Hoofdstuk IX: Diverse bepalingen

Art. 19

Voor BAPS vzw geldt het Registration Certificate
als eigendomsbewijs.

Art. 20

De term “eigendom/eigenaar” in de statuten en het
huishoudelijk reglement van BAPS vzw is niet noodzakelijk
gelijk aan de juridische term van eigendom.

Art. 21

Indien hiertegen bij BAPS vzw door derden bezwaar
ingediend wordt of bij twijfel, zal BAPS vzw de voorgaande
eigenaar hiervan verwittigen en een geldig eigendomsattest
mogen eisen.

Art. 22

Alle betalingen dienen te gebeuren door overschrijving
op IBAN nr. BE40 7326 4902 8263 (BIC: CREGBEBB)op naam van BAPS vzw met vermelding van het factuurnummer
of de vermelding van de reden van betaling. In geval
van een internationale betaling, zijn de eventuele bankkosten
voor rekening van de schuldenaar.

Art. 23

Enkel originele en ondertekende verklaringen worden
door de BAPS-administratie aanvaard als bewijs.

Art. 24 Andere reglementen

Buiten het “Reglement voor publieke dekking en hengstenkeuring”
en het “Reglement voor shows in België” zoals hierboven
voorzien, kan de Raad van Bestuur nog andere reglementen
opstellen, specifiek gericht op bepaalde activiteiten
van BAPS vzw.

Art. 25 Hiërarchie rechtsbronnen

Het huidig huishoudelijk reglement en de andere reglementen
uitgegeven door de Raad van Bestuur van BAPS vzw mogen
geen enkele regelgeving bevatten die in tegenspraak is
met de wet of met de statuten van het BAPS vzw. In geval
van tegenspraak en/of mogelijkheid tot interpretatie heeft de
wet voorrang op de statuten, die op zich voorrang hebben
op het huishoudelijk reglement, dat zelf voorrang heeft op
de andere reglementen.

Art. 26 Geautoriseerde vertegenwoordiging

De eigenaar van een paard kan een tussenpersoon in België
aanduiden als geautoriseerd vertegenwoordiger voor de administratie
van BAPS vzw. Het formulier “geautoriseerd vertegenwoordiger”
kan gedownload worden op www.arabianhorse.be.
Het formulier “geautoriseerd vertegenwoordiger”
kan ook verkregen worden bij BAPS vzw.

Art. 27 Privésfeer

BAPS vzw geeft alleen privégegevens aan derden mits uitdrukkelijke
toelating van het lid.

Hoofdstuk X: Administratiekosten BAPS vzw

ADMINISTRATIEKOSTEN Leden Niet-Leden
Registratie veulen PUBLIEKE dekking: € 66 € 126
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed € 41 € 101
Registratie veulen PRIVATE dekking: € 106 € 166
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed € 66 € 126
Registratie veulen ACCIDENTELE dekking: € 406 € 466
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed € 206 € 266
Registratie veulen geboren uit EMBRYOTRANSPLANTATIE:

Arabisch Volbloed Arabisch Halfbloed

Anglo-Arabisch volbloedpaard Anglo-Arabisch sportpaard Belgian Pinto Arabian Horse

€ 256 € 316
Boete bij laattijdig registreren (termijnen identificatie) € 250 € 250
Overschrijving: € 46 € 106
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed € 31 € 91
Eigendomsoverdracht van een embryo: € 46 € 106
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed € 31 € 91
Import: € 256 € 316
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed € 106 € 166
Herimport na leasing: € 146 € 206
Arabisch Volbloed
Anglo-Arabisch volbloedpaard
Anglo-Arabisch sportpaard
Belgian Pinto Arabian Horse
Arabisch Halfbloed € 76 € 136
Export:

Arabisch Volbloed Arabisch Halfbloed

Anglo-Arabisch volbloedpaard Anglo-Arabisch sportpaard Belgian Pinto Arabian Horse

€ 116 € 116
Duplicaat Registration Certificate of Europees paspoort € 96 € 156
Europees paspoort € 31 € 31
Adreswijziging Registration Certificate of Europees paspoort € 16 € 16
Dekcertificaten € 5 € 5
Dekgelden € 10 € 10
Hengstenkeuring 1e deelname: € 250 Vanaf 2e deelname: € 50 1e deelname: € 250 Vanaf 2e deelname: € 50
Private hengstenkeuring Prijs van het officiële dekgeld van de betreffende hengst met een min. van € 1500 Prijs van het officiële dekgeld van de betreffende hengst met een minimum van € 1500
Castratiepremie € 60 /
Vergunning Kunstmatige Inseminatie € 30 € 30
Annulatiekosten dossier € 12 € 12
Abonnement BAPS-News € 0 € 25
Publiciteit BAPS-News:
Cover achterzijde € 300 € 300
Volledige pagina € 200 € 200
Halve pagina € 100 € 100
Kwart pagina € 50 € 50
Zoekertje (max. 5 regels) € 15 € 15