Organisatie

Statuten

Statuten Belgisch Arabische Paardenstamboek v.z.w.

In het jaar tweeduizend veertien, op acht mei, heeft de Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel BELGISCH ARABISCHE PAARDENSTAMBOEK (BAPS vzw, ondernemingsnummer 0415 358 453) beslist haar statuten, overeenkom- stig de wet van 27 juni 1921, aan te passen als volgt:

HOOFDSTUK I: OPRICHTING – BENAMING – ZETEL – DOEL 

Art. 1
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur onder de benaming vereniging zonder winstgevend doel Belgisch Arabische Paardenstamboek, afgekort BAPS vzw, verder genoemd: “Stamboek”, op 25 oktober 1975.

Art. 2
De zetel van het Stamboek is gevestigd op het secretariaat van het Stamboek. Heden te Gellik (3620), O.C. ‘t Kloester, Biesweg 16 lokaal 5, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Art. 3
De doeleinden van het Stamboek zijn het registreren van Arabische volbloedpaarden en de produkten van hun kruisingen met andere rassen, en de aanmoediging van de fokkerij. Haar bijzondere opdrachten worden door het huishoudelijk reglement be- paald.

Art. 4
Het Stamboek mag roerende en onroerende goederen verwerven en personeel aan- werven op voorwaarde dat dit in het kader valt van zijn activiteiten. Het stellen van handelsdaden is bijkomstig.

HOOFDSTUK II: LEDEN 

Art. 5
Het Stamboek erkent effectieve en aangesloten leden. Het aantal effectieve leden mag niet lager zijn dan tien.

Art. 6
Voorwaarden en formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden

§1. Toetreding – Lidgelden

Elkeen die een aanvraag richt tot de Raad van Bestuur en zich kwijt van het jaarlijks lidgeld kan lid worden van het Stamboek. De aanvraag tot toetreding zal vermelden: naam, voornaam en adres van de aanvrager. De leden worden aanvaard na goedkeuring door de Raad van Bestuur. Na deze goedkeuring en betaling van het lidgeld zal het secretariaat de statuten en huishoudelijk reglement aan de aanvrager toesturen.

§2 Hoedanigheid van de leden
In het Stamboek bestaan er 2 categoriën van leden: §2.1 Effectieve leden
Een effectief lid is een lid dat:

a. minstens één paard bezit volgens de registers van het Stamboek. Het Stamboek be- schouwt als eigenaar van een paard de op de pedigree en in het identi catiedocument (paspoort) vermelde persoon of rechtspersoon. Ingeval meerdere personen eigenaar zijn van een paard, zal slechts 1 eigenaar, voor dat paard, beschouwd worden als effec- tief lid. Dit zal gebeuren op grond van een akkoord van de co-eigenaars

b. zijn lidgeld ten laatste op 31 januari betaalt. Enkel de effectieve leden die op die datum in regel zijn met hun lidgeld, zijn stemgerechtigd op de Algemene Ledenverga- dering. De vervaldatum van 31 januari is de valutadatum die voorkomt op het reke- ninguittreksel van de bank van het stamboek.

Wanneer men lid wordt na 15 oktober, is men tevens lid voor het volgend jaar, op voorwaarde dat men bij deze gelegenheid geen veulen laat inschrijven.

§2.2 Toegetreden leden

Een toegetreden lid is een lid dat niet voldoet aan alle voorwaarden voorzien in 2.1. hierboven.

Art. 7
Door hun aansluiting verbinden de leden er zich toe zich te schikken naar de statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van het Stamboek. In geen geval kan een lid nancieel vervolgd worden. Er mag niet gediscrimineerd worden tussen de leden.

Art. 8
De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die het Stamboek aangaat.

Art. 9
Elk lid is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur. De ontslagname van een effectief lid moet per aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur worden gesignaleerd. Elk lid wordt verondersteld uittredend te zijn als hij zijn jaarlijks lidgeld niet betaalt.

Art.10
De uitsluiting of schorsing (zoals beschreven in het huishoudelijk reglement) van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meer- derheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De uitsluiting of schorsing van een lid kan plaats hebben:

a. in geval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de bijzondere reglementen;
b. ingeval van een veroordeling voor een inbreuk op de wettelijke bepalingen betref- fende de verbetering van het paardenras;

c. indien zijn houding van die aard is dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van het Stamboek.

Art. 11
De hoedanigheid van effectief lid mag, in afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering, door de Raad van Bestuur worden geschorst. De Algemene Vergadering zal hierover beslissen tijdens een bijzondere bijeenkomst die zal plaats hebben binnen de 30 kalenderdagen.

Art. 12
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van het Stamboek en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Art. 13
Paarden van eigenaars die geen lid zijn, kunnen ook ingeschreven en getransfereerd worden door het Stamboek op voorwaarde dat alle andere regels van de statuten en het huishoudelijk reglement geëerbiedigd worden.

Art. 14
Op de zetel van het stamboek wordt door de Raad van Bestuur een register van effectieve leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de effectieve leden, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechts- vorm en het adres van de zetel. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van effectieve leden door toedoen van de Raad van Bestuur moeten in dit register ingeschreven worden binnen 8 dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle effectieve leden kunnen op de zetel van het stamboek het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij het Stamboek of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkun- dige stukken van het Stamboek.

Daartoe richten ze een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur zoals bepaald in het huishoudelijk reglement (Hoofdstuk V: Inzagerecht).

Art 15
De rechtbank kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van het Stamboek indien.
1. het Stamboek niet in staat is haar verbintenissen na te komen;
2. het Stamboek haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan die waarvoor zij is opgericht;
3. het Stamboek in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of in strijd handelt met de wet of de openbare orde;
4. het Stamboek gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten;
5. het Stamboek minder dan tien effectieve leden telt

HOOFDSTUK III: DE ALGEMENE VERGADERING 

Art. 16
De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de effectieve leden voorkomend op het register der leden opgesteld door het secretariaat van het Stamboek. Ieder effec- tief lid van de Algemene vergadering beschikt over één stem.

Art. 17
De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van het Stamboek. Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:

  1. de wijziging van de statuten;
  2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
  3. de kwijting aan de bestuurders;
  4. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
  5. de ontbinding van het Stamboek;
  6. de uitsluiting en/of schorsing van een lid;
  7. alle andere bevoegdheden vereist door de wet;

Art.18
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen vóór 31 maart op een plaats en op een datum door de Raad van Bestuur vast te stel- len. De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Op deze vergadering brengt men verslag uit over de aktiviteiten van het Stamboek gedurende het afgelopen jaar. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen wanneer ten minste één vijfde van de effec- tieve leden of de helft van de bestuurders er om vraagt per aangetekend schrij- ven. In dit geval zal de Algemene Vergadering uiterlijk de 40ste dag na ontvangst van de aanvraag plaatsvinden. De bijeenroeping gebeurt binnen de 21 dagen.

Art. 19
Alle leden worden ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.

Art. 20
De effectieve leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Elk effectief lid van de Algemene Vergadering kan slechts één enkel ander effectief lid van de Algemene Vergadering geldig vertegenwoordigen op vertoon van een schriftelijke volmacht en de lidkaart van het vertegenwoordigd lid. Een lid kan zich niet laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat of een raadsman tijdens de Algemene Vergadering.

Art. 21
De Raad van Bestuur bepaalt de agenda. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda gebracht. Om dit voorstel op de agenda, toegevoegd aan de oproepingsbrief, te kunnen zetten, dient het voorstel 20 dagen vóór de Algemene Vergadering aan de Voorzitter van het stamboek gestuurd te worden.

Art. 22
Op de Algemene Vergadering heeft ieder effectief lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegen- woordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.

Art. 23
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze be- raadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de op- roeping en wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op de doeleinden waarvoor het Stam- boek is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aan- wezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meer- derheid bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of ver- tegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art. 24
De beslissingen van de algemene vergadering zullen aan de leden bekend gemaakt worden door publicatie in het ledenmagazine. Aan derden zal dit nummer van het ledenmagazine op aanvraag verstrekt worden.

HOOFDSTUK IV: DE RAAD VAN BESTUUR 

Art. 25
Het Stamboek wordt beheerd door een Raad van Bestuur, bestaande uit 8 leden, ge- kozen op de volgende manier: onder de effectieve leden worden door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid en bij geheime stemming 4 bestuurders voor de Nederlandstalige gemeenschap en 4 bestuurders voor de Franstalige gemeenschap gekozen.

Art. 26
Het mandaat van bestuurder loopt over 4 jaar. Ieder jaar wordt het mandaat van 2 bestuurders, één van de Nederlandstalige gemeenschap en één van de Franstalige ge- meenschap, vernieuwd. Als een bestuurder ontslag neemt vóór het einde van zijn man- daat, zal voor hem een vervanger gekozen worden door de eerstvolgende Algemene Vergadering voor de resterende duur van het mandaat.

Art. 27
De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders bij eenvoudige meerderheid en bij geheime stemming een Voorzitter en een Ondervoorzitter. Deze twee mandaten zul- len onder de twee belangrijkste taalgemeenschappen van de Algemene Vergadering verdeeld worden. De Raad van Bestuur duidt aan of erkent een secretaris en een schatbewaarder. Indien deze 2 mandaten of een van de twee toevertrouwd worden aan personen die geen bestuurder zijn, hebben deze geen stemrecht in de Raad van Bestuur alhoewel ze kunnen deelnemen aan de vergaderingen.

Art. 28
De Raad van Bestuur heeft in zijn bevoegdheid alles wat de werking van het Stamboek betreft, met uitzondering van dit wat wettelijk of statutair voorbehouden is aan de Algemene Vergadering. De verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur beperkt zich tot de uitoefening van het door hen ontvangen mandaat. Zij kunnen per- soonlijk niet verantwoordelijk gesteld worden t.o.v. de verbintenissen door het Stam- boek aangegaan. De bestuurders kunnen evenwel nancieel door derden vervolgd worden in geval van zware fouten.

Art. 29
De Raad van Bestuur verenigt zich telkenmale de voorzitter het wenselijk acht. De Voorzitter zal de bestuurders schriftelijk uitnodigen, minstens 5 kalenderdagen voor de vergadering. Op schriftelijk verzoek van tenminste twee leden van de Raad moet de voorzitter de Raad binnen de 2 weken samenroepen.

Art. 30
De Raad van Bestuur benoemt onder de bestuurders de afgevaardigden bij de andere verenigingen. Deze afgevaardigden worden bij gewone meerderheid van stemmen ge- kozen. Het mandaat van afgevaardigde eindigt terzelfdertijd als dat van bestuurder.

Art. 31
De Raad van Bestuur oefent zijn verantwoordelijkheid als college uit. Nochtans kan de Raad van Bestuur speci eke bevoegdheden toevertrouwen aan elk van de bestuurders.

Art. 32
De Voorzitter bepaalt de datum, het uur, de plaats en de agenda van de vergaderingen. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van ste mmen. Bij staking van stemmen op de Raad van Bestuur is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Art. 33
Een bestuurder kan zich niet laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat of raadsman tijdens vergadering van de Raad van Bestuur.

Art. 34: geschrapt 

HOOFDSTUK V: ALGEMENE MAATREGELEN 

Art. 35
De geheime stemming is verplicht in de Raad van Bestuur en in de Algemene vergade- ring wanneer het gaat om de verkiezingen van personen voor taken of betrekkingen of indien het gaat om het nemen van beslissingen aangaande één of meerdere personen. Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt bij loting beslist.

Art. 36
De jaarlijkse ledenbijdrage wordt door de Algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur vastgesteld. De jaarlijkse ledenbijdrage mag de € 125 niet overschrij- den.

Art. 37
Het Stamboek mag enkel zijn fondsen gebruiken om de doelstellingen voorzien bij artikel 3 van deze statuten te verwezenlijken.

Art. 38
Voor de ontbinding van het stamboek zal de procedure voorzien in de wet van 27 juni 1921 en gewijzigd op 2 mei 2002, worden gevolgd. Ingeval van ontbinding, zal het ver- mogen door de Algemene Vergadering aan één of meerdere verenigingen welke gelijk- aardige doelen als deze van het Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw nastreven, worden overgemaakt. Bij ontbinding van het stamboek wordt het voorstel tot bestem- ming van gegevens uit het stamboek, van de zoötechnische kenmerken en prestaties en van de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoordelingen vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister die bevoegd is voor het landbouwbeleid.

Relevante documenten